Privatumo politika

Privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja odontologijos klinikos UAB „Sognitus“ (toliau – Odontologijos klinika) internetinės svetainės www.sognitus.lt lankytojų, Odontologijos klinikos pacientų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

Ši Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis.

Šia Politika Odontologijos klinikos pacientai yra informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių,  kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto  identifikatorių  arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – Odontologijos klinikos internetinės svetainės lankytojas (fizinis asmuo), taip pat veiksnus fizinis asmuo – pacientas, kurio asmens duomenis renka ir tvarko Odontologijos klinika.

Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

Duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą Odontologijos klinikoje; susipažinti su Odontologijos klinikos tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pateikdamas atitinkamą prašymą Odontologijos klinikai (Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos paskelbtos Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje www.sognitus.lt).

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. Jomis laikomos bet kokios informacijos ir ryšių technologijos, kuriomis naudojantis galima atlikti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, pavyzdžiui: kompiuteriai, ryšių tinklai ir kt.

Duomenų valdytojas – UAB „Sognitus“, buveinės adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas, juridinio asmens kodas: 305223978, elektroninis paštas: info@sognitus.lt.

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais.

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė joje apsilankius išsaugo kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje.

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

I SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Odontologijos klinika, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

Asmens duomenis Odontologijos klinika tvarko tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti ir toliau netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

Odontologijos klinika asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami (tikslumo principas);

Odontologijos klinika atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas);

Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

Odontologijos klinika, tvarkydama asmens duomenis, taiko atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis yra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

Odontologijos klinika yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi šioje Politikoje nurodytų principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

 

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Odontologijos klinika Jūsų asmens duomenis tvarko:

Odontologijos klinika teisėtų interesų įgyvendinimo tikslu, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, palengvinti informacijos ieškojimą, užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą internetu (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – duomenų subjekto sutikimas);   

Tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant informuoti pacientus apie galiojančias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus, konkursus, naujienas ir pan. (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – Duomenų subjekto sutikimas, išreiškiamas pasirašant paslaugų sutartį ar atskirą sutikimo formą). Odontologijos klinika kas mėnesį siunčia naujienlaiškius Duomenų subjekto nurodytu elektroniniu paštu ir / arba telefonu SMS žinute bei sudaro galimybes naujienlaiškių atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“, kurį paspaudęs Duomenų subjektas daugiau naujienlaiškių nebegaus);

Odontologijos klinika pacientų bei Odontologijos klinikos turto saugumo tikslu Odontologijos klinikos registratūros patalpose yra vykdomas vaizdo stebėjimas, su vaizdo stebėjimo taisyklėmis susipažinti galite Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje www.sognitus.lt);

Odontologijos klinikos teisėtų interesų įgyvendinimo bei pacientų registracijos Odontologijos klinikoje teikiamoms paslaugoms vykdymo tikslu pacientų duomenys pildomi pacientų registravimo programoje SERVE (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – teisėtas interesas);

Odontologijos klinikos pacientų priminimo apie užregistruotus vizitus ir informavimo apie laiką apsilankyti pas odontologą ir / arba burnos higienistą tikslu, pacientams yra siunčiami priminimai elektroniniu paštu ir / arba telefonu SMS žinute (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – paciento ar jo atstovo sutikimas, išreiškiamas pasirašant paslaugų sutartį ar atskirą sutikimo formą);

Odontologijos klinika paslaugų sutarties sudarymo, vidaus administravimo, apskaitos, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, mokėjimų administravimo, tinkamos komunikacijos palaikymo ir informavimo apie suteiktas paslaugas bei teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko pacientų (paslaugos gavėjų) bei jų atstovų asmens duomenis (asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu teisinis pagrindas – sutartis bei teisės aktas). Paciento bei jo atstovo asmens duomenys yra reikalingi asmens tapatybės nustatymui bei odontologinių paslaugų teikimui ir juos tvarkyti Odontologijos kliniką įpareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktai. Nepateikus šių duomenų odontologinės paslaugos negali būti teikiamos.

Šios Politikos 2 punkte nurodytu tikslu Odontologijos klinika renka ir tvarko šiuos Jūsų duomenis:

Asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, adresą;

Paciento atstovo asmens duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį;

Kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą, telefono numerį;

Atvaizdą: Duomenų subjektui patekus į Odontologijos klinikos vykdomo vaizdo stebėjimo teritoriją, taip pat diagnostikos, gydymo ir stebėjimo tikslais atliekamos paciento protokolinės nuotraukos;

Sveikatos duomenis: paciento apsilankymo Odontologijos klinikoje faktus, duomenis apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones, laikiną nedarbingumą, gydytojo sudarytą gydymo planą, protokolines bei rentgeno nuotraukas, kt. su paciento sveikata susijusius asmens duomenis;

Kitus Jūsų užklausoje ar sutartyje Odontologijos klinikai pateiktus asmens duomenis / informaciją.

 

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS

Asmens duomenys gaunami iš Jūsų, kai tokius duomenis reikalauja pateikti teisės aktai arba kai tokius duomenis Jūs pateikiate savo noru pasirašydami Odontologijos klinikos paslaugų teikimo sutartį.

Odontologijos klinika Jūsų asmens duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su ja Jūs susisiekiate bendruoju elektroniniu paštu, pateikdami užklausą Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje, teikdami klausimus ar siųsdami informaciją Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais. Tokiais atvejais Odontologijos klinika Jūsų duomenis tvarko siekdama administruoti užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.

Odontologijos klinika Jūsų asmens duomenis (atvaizdą) tvarko ir tais atvejais, kai Jūs lankotės Odontologijos klinikoje ir patenkate į vaizdo stebėjimo teritoriją. Šiuo atveju Odontologijos klinika Jūsų duomenis tvarko Odontologijos klinikos lankytojų / pacientų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu, gindama ir saugodama savo teisėtus interesus.

Neatsižvelgiant į tai, kokiu būdu duomenys yra surinkti, jie yra saugomi tik ta apimtimi ir tik tiek laiko kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 2011 m. kovo 9 d. Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu Nr. V-100 patvirtintoje aktualios redakcijos Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 1999 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 515 patvirtinto Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo ir saugojimo terminų ar kituose, Odontologijos klinikos vidaus tvarką reglamentuojančiuose, aktuose nustatytais terminais. Internetinės svetainės pagalba pateiktose užklausose esantys duomenys saugomi iki atsakymo į užklausą pateikimo, o vėliau yra sunaikinami. Į vaizdo stebėjimo teritoriją patenkančių Odontologijos klinikos lankytojų duomenys saugomi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, po kurių vaizdo įrašas automatiškai išsitrina, o jo vietoje daromas naujas vaizdo įrašas.

 

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę:

Žinoti / būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;

Susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu. Jūs turite teisę kreiptis į Odontologijos klinika su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis. Nustačius, kad Odontologijos klinikoje yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis su prašymu dėl tokių asmens duomenų ištaisymo ar papildymo;

Reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Jūs turite teisę kreiptis į Odontologijos kliniką su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis, esant vienam šių pagrindų:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • atšaukėte sutikimą, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių juos tvarkyti;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.

Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę kreiptis į Odontologijos kliniką su prašymu apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, esant vienam iš šių pagrindų:

 • Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį Odontologijos klinika gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;
 • Odontologijos klinikai nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Odontologijos klinikos teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi Jūsų asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas neužpildant tam tikrų dokumentų, taip pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų Jūsų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. Odontologijos klinika Jūsų prašymu suteikia Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Odontologijos klinika, gavusi prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir apie tai informuoja Jus;

Perkelti duomenis, tai yra Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Odontologijos klinikai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o Odontologijos klinika privalo nesudaryti tam kliūčių.

Šioje Politikoje nurodytos duomenų subjektų teisės yra įgyvendinamos Reglamento nustatyta tvarka. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos yra skelbiamos Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje www.sognitus.lt.

Odontologijos klinika Duomenų subjekto prašymą dėl Reglamento nurodytų jo teisių įgyvendinimo privalo išnagrinėti ir atsakymą Duomenų subjektui prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsakymas Duomenų subjektui pateikiamas valstybine kalba Duomenų subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu, įteikiant asmeniškai ar atstovui arba elektroniniu paštu. Odontologijos klinika, dėl objektyvių priežasčių negalėdama pateikti atsakymo Duomenų subjektui jo pasirinktu būdu, atsakymą pateikia elektroniniu paštu, o jo nežinant – registruotu paštu. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Odontologijos klinika privalo per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoti Duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir nurodyti termino pratęsimo priežastis.

 

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS

Odontologijos klinika saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Su Odontologijos klinikos renkamais ir tvarkomais Jūsų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie turi prieigos teisę susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šioje Politikoje numatytiems tikslams pasiekti.

Odontologijos klinika užtikrina tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

 

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami Odontologijos klinikos partneriams, teikiantiems paslaugas, užtikrinančias Odontologijos klinikos naudojamų informacinių sistemų veikimą bei priežiūrą, rentgeno programos ir pacientų registravimo sistemos veikimą bei priežiūrą, taip pat Odontologijos klinikos vidaus medicininį auditą vykdantiems asmenims bei kitais teisės aktuose numatytais atvejais. Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina tinkamam jų paslaugų teikimui ar teisės aktuose įtvirtintų pareigų vykdymui.

Jūsų asmens duomenys, gali būti atskleidžiami teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta tvarka.

Visais kitais, teisės akuose nenumatytais, atvejais Jūsų asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik esant Jūsų sutikimui.

 

VII SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Odontologijos klinikai tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.

Slapukų naudojimo tikslai: Odontologijos klinikos internetinės svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti, taip pat siekiant tinkamai valdyti ir administruoti internetinę svetainę, palengvinti informacijos ieškojimą, užtikrinti Duomenų subjektų užklausų teikimą internetu.

Odontologijos klinika naudoja būtinuosius, funkcinius, analitinius, reklaminius bei tiesioginės rinkodaros slapukus:

 • Būtinieji slapukai: Šie slapukai Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje yra būtini tam, kad Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis internetinės svetainės funkcijomis. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras internetinės svetainės paslaugas, ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;
 • Funkciniai slapukai: Naudojant šiuos slapukus Odontologijos klinikos internetinės svetainės lankytojai gali išvengti nustatymų keitimų kaskart apsilankius internetinėje svetainėje. Šie slapukai padeda įsiminti Jūsų pasirinkimus ir nustatymus (pvz., kalbos ar laiko zonos). Šių slapukų pagalba internetinės svetainės lankytojai išvengia nustatymų pasikeitimo kiekvieną kartą apsilankius internetinėje svetainėje;
 • Analitiniai slapukai: Analitiniai slapukai Odontologijos klinikai parodo, ar internetinės svetainės lankytojas jau buvo lankęsis internetinėje svetainėje anksčiau. Šie anoniminiai slapukai padeda mums sekti vartotojų skaičių ir jų apsilankymo periodiškumą. Šie slapukai renka informaciją apie internetinės svetainės naudojimą ir padeda tobulinti internetinės svetainės veikimą;
 • Reklaminiai, tikslinės rinkodaros slapukai: Šie slapukai mums leidžia užfiksuoti Jūsų apsilankymą Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje, puslapiuose, kuriuos lankėtės prieš tai, ir nuorodas, kurias sekėte. Tada mes naudosime šią informaciją, kad reklama, kuri bus rodoma, atitiktų Jūsų interesus. Reklaminiai ir tikslinės rinkodaros slapukai mums leidžia žinoti, ar jau matėte konkrečią reklamą arba tam tikro tipo reklamą, ir kiek laiko praėjo nuo tada, kai ją matėte.

Pagrindiniai Odontologijos klinikos internetinėje svetainėje naudojami slapukai:

Pavadinimas TipasTiekėjasAprašymasGaliojimas
PHPSESSIDReikalingiPHP.net Sesijos ID slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)Sesija
_gaStatistikosGoogle Analytics„Google Analytics“ slapukai. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.2 metai
_ga_#StatistikosGoogle Analytics„Google Analytics“ slapukai. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.2 metai
fwp-wpml_current_languageReikalingiWPMLKalbos pasirinkimo funkcionalumas, skirtas pakeisti svetainės kalbąSesija

Sutikimas įrašyti slapukus išreiškiamas paspaudus mygtuką „SUTINKU“ internetinėje svetainėje pasirodžius pranešimui su tekstu: „Tęsdami naudotis šia svetaine, jūs sutinkate naudoti slapukus savo įrenginyje, kaip aprašyta mūsų privatumo politikoje.“.

Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Odontologijos klinikos internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Jokie asmeniniai duomenų subjekto duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.

Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 

VIII SKYRIUS

KITOS NUOSTATOS

Duomenų subjektų, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenys yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais iki Duomenų subjekto sutikimo atšaukimo. Duomenų subjektui duotą sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais atšaukus, Duomenų subjekto duomenys yra nedelsiant sunaikinami ir tiesioginės rinkodaros tikslais toliau nebetvarkomi. Asmens duomenų sunaikinimą prižiūri Odontologijos klinikos atsakingas asmuo.

Duomenų subjektai bet kuriuo metu gali nesutikti, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, paspaudę aktyvią nuorodą „Atsisakyti“ siųstame pasiūlyme.

 

IX SKYRIUS

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

Ši Politika reguliariai peržiūrima ir atnaujinama, o jos pakeitimai skelbiami internetinėje svetainėje: www.sognitus.lt. Odontologijos klinika įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Duomenų subjektui iš naujo susipažinti su atnaujinta Privatumo politika.

Šios Politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje www.sognitus.lt.

 

X SKYRIUS

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Turėdami klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su Odontologijos klinikos renkamais, naudojamais ir saugomais Jūsų asmens duomenimis, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@sognitus.lt, paštu registruotu laišku Odontologijos klinikos buveinės adresu Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaunas, arba telefonu Nr. +370 655 50789 (informacija telefonu yra teikiama paskambinus darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val.).

Registracija konsultacijai

Gavus Jūsų užklausą su Jumis susisieksime artimiausiu metu.

sognitus-vidus

SOGNITUS - Jūsų tobulos šypsenos namai!

Mus rasite

 • Adresas Karaliaus Mindaugo pr. 38, Magnum verslo centras, A bokštas
 • Telefonas +370 655 50 789
 • Darbo laikas I - V 08:00 - 18:00

Naujienlaiškis

Pirmieji sužinokite apie mūsų specialius pasiūlymus.